مؤسسه  خلاق محور نواور به شماره ثبت 634 فعالیت رسمی خود را از تاریخ 93/04/15 آغاز نموده و موفق به اخذ نمایندگی انحصاری شرکت ثامن سپهر کیش (مجری برگزاری دوره های تخصصی مدیریت) و جواز تأسیس واحد فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت گردید.