انجام خدمات تخصصی آموزشی و نمایشگاهی

برگزاری سمینار و همایش ها (طراحی، برنامه ریزی، تبلیغات و اجرا)

برگزاری دوره های عمومی مدیریت (فروش، بازاریابی، تولید، مالی و ...)

برگزاری دوره های تخصصی بر اساس درخواست صنایع

برنامه ریزی و اجرای نمایشگاه های تخصصی

اجرای تورهای صنعتی و تخصصی داخلی و خارجی