گواهینامه اولین کنفراس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

گواهینامه اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

 

گواهینامه پذیریش مقاله

 

گواهینامه اولین کنفرانس راهبری و کاربری ماشین آلات راه سازی و معدنی

 

گواهی حسن انجام کار

 

جواز تأسیس مؤسسه