مشاوره مدیریت به صنایع استان مرکزی

توضیحات

انجام خدمات مشاوره مدیریت به صنایع استان مرکزی
انجام خدمات مشاوره مدیریت در حوزه های بازاریابی ،فروش، فناوری ،تولید ،حقوقی و.... یه برخی از شرکتهای استان مرکزی