دوره آشنایی با قوانین و مقررات گمرک

توضیحات

برگزار-ی دوره آشنایی با قوانین و مقررات گمرک در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

تاریخ: 96/05/19