خلاق محور مشاور برتر استان

توضیحات

انتخاب مؤسسه خلاق محور نوآور به عنوان مشاور برتر استان مرکزی در سال 1395 و دریافت لوح تقدیر و تندیس با حضور مدیران و مسئولین استان مرکزی در تاریخ 18 مرداد 1396.