دوره مهارت های ارتباطی

توضیحات

بزودی دوره مهارت های ارتباطی و تأثیر آن در توسعه آن در کسب و کار برگزار می گردد.