شناسایی نیازهای فناورانه و تأمین آن

توضیحات

به منظور برطرف نمودن مشکلات کیفیت محصولات، کاهش قیمت تمام شده، ایجاد مزیت رقابتی، افزایش سرعت تولید و ساخت محصولات جدید نیازهای فناوری صنایع را بر اساس فرمت استاندارد مستندسازی می نمائیم تا با استفاده از شبکه های فن بازار ملی کشور و بانک اطلاعاتی صنعت کشور نسبت به تأمین نیاز فناورانه صنعت اقدام نمائیم.